Zastupitelstvo Prahy 10

pozvánka na jednání zastupitelstva

18. prosince 2023 se koná další zastupitelstvo Prahy 10 - komu z vás není osud Zahradního města lhostejný, přijďte se jako my ptát zastupitelů, proč tolik tlačí na to, aby byl zbourán OC Květ a nahrazen dvěma dvanáctipatrovými věžemi.

Veřejné projednání záměru

pozvánka investora

7.11. se bude konat tzv. veřejné projednání záměru - viz pozvánka - ALE - investor nehodlá diskutovat o svém záměru výstavby dvou předimenzovaných 12patrových věží s celkem 150 byty. Hodlá vám předkládat k tzv. rozhodnutí nepodstatné věci typu počtu laviček nebo počet cvičících strojů v přilehlém prostoru vedle stávajícího OC. Nenechte se vlákat do diskuse o "blbostech" a ptejte se investora, proč jeho projekt nesmyslně megalomanský.

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvanka

  . 


 

Otázky pro vedení radnice Prahy 10

Koho z vás kauza OC Květ zajímá, tak jistě už ví, že aktuální projekt developera obsahuje plán na zbourání stávajícího OC a vybudování dvou 12patrových věží s celkem 130 byty. Takto obří projekt doslova vyráží místním obyvatelům dech, ale zdá se, že radnice Prahy 10 s tím problém nemá. Koho projekt „Sauronových věží“ nenechává chladným, prosím ptejte se vedení radnice a zastupitelů, jmenovitě starosty Ing. Valoviče a místostarosty JUDr. Šutky, kteří projekt nejvíce tlačí. 

Ptát se můžete třeba na toto:

  1. Z jakého důvodu radnice Prahy 10 na projekt tolik tlačí? Proč schvaluje projekt na Komisi územního rozvoje a požaduje po investorovi provedení participace (tj. představení veřejnosti) za situace, kdy investor ani radnice nemají k dispozici víc než tzv. studii projektu představovanou pouze zhruba deseti vizualizacemi a žádnými výpočty ani stanovisky příslušných orgánů?
  2. Souvisí současný tlak radnice s tím, že podle Metropolitního plánu, který má zhruba za rok či dva nahradit stávající územní plán, by výstavba dvou 12patrových věží nemohla projít?
  3. Proč radnice tvrdí, že projekt schválil Institut plánování a rozvoje pražského Magistrátu, když spolku Bezpečný květ na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím IPR výslovně uvedl, že žádné stanovisko nevydával?
  4. Uložila radnice investorovi, aby ve svých výpočtech (zejména dopravní studie) zohlednila nejen stávající stav, ale i projekty, které v této lokalitě již mají stavební povolení – Želivecká 130 bytů, Jetelová nejméně 70 bytů, Chaloupky neznámý počet bytů? 
  5. Radnice tvrdí, že údajně musí přijmout nabídku investora, který se výměnou za schválení obřího projektu zaváže k provedení úprav veřejných prostor sousedících s OC Květ na své náklady, neboť sama na revitalizaci nemá peníze – proč tedy radnice k revitalizaci veřejných prostor nevyužije dotační programy, které jsou aktuálně k dispozici?
  6. Snaží se radnice s investorem vyjednat zmenšení takto obřího projektu do přijatelných mezí?
  7. Jaké kroky chystá radnice v případě schválení tohoto projektu k zachování dosavadní kvality života současných obyvatel – zejména v oblasti veřejné dopravy, míst ve školských zařízeních, dostupnost základních služeb včetně zdravotnických?
  8. Chystá se radnice v návaznosti na čtyři chystané projekty (OC Květ, Želivecká, Jetelová, Chaloupky) přejmenovat Zahradní město na Betonové město? Protože s původním prvorepublikovým záměrem už takto zastavěná lokalita nemá nic společného a současný název by byl pouze výsměchem současným obyvatelům.


Říjen 2023

Výbor spolku Bezpečný Květ 

Stanovisko spolku Bezpečný květ k nejnovější aktivitě investora ve věci OC Květ

Většina obyvatel Zahradního města zaznamenala znovuobnovenou aktivitu investora ohledně chystané zástavby stávajícího obchodního centra Květ – buď zde na Facebooku, nebo z letáků doručených do poštovních schránek. Spolek Bezpečný květ, založený již v roce 2013 kvůli první verzi projektu nástavby OC Květ, tímto prohlášením reaguje na některé lži investora a radnice MČ Praha 10. Jistě si vzpomínáte, že v roce 2015 jsme proti tehdejšímu projektu nástavby na OC Květ (přičemž současný projekt je ještě rozsáhlejší) zorganizovali petici, pod níž se vás podepsalo více než 1200.

LŽI INVESTORA :

1. Projekt s poetickým názvem Park Nový květ není „návrhem na revitalizaci nákupního centra OC Květ“ – v rámci aktuálně projednávaného projektu se počítá se ZBOURÁNÍM stávajícího OC Květ, který má být nahrazen jedním patrem blíže nespecifikovaných obchodních prostor (tedy nikoliv nutně potraviny a drogerie, ale třeba drahé butiky) a dvěma 11 patrovými věžemi s celkem 130 byty

2. Veřejný prostor, který se investor údajně chystá zušlechtit, se nachází na pozemcích hl. m. Prahy a investor nemá k jejich použití žádný souhlas

3. Zájmem investora není zušlechťovat veřejné prostory, je to jeho povinný závazek za to, aby mu radnice povolila jeho brutálně přestřelenou stavbu

4. Ze strany investora se nejedná o žádné lidumilství, peníze na případné zušlechtění veřejných prostor nebude hradit ze svého, ale promítne je do ceny prodávaných bytů

5. Diskuse svolaná na 19.9.2023 je variací na Potěmkinovu vesnici - je pořádána jen kvůli podmínce radnice, která zavázala investora k předložení dokladu o tom, že projekt projednal s občany - investora ve skutečnosti názor občanů nezajímá; navíc z pozvánky je zřejmé, že o projektu dvou věží diskuse nemá být vůbec vedena; přesto je důležité, abyste se diskuse zúčastnili a ptali se investora na jeho skutečné úmysly

Že lže investor, se dá vcelku pochopit – chce za každou cenu prosadit svůj zájem. Horší je, že o projektu lžou i představitelé radnice Prahy 10. Logicky to pak vyvolává otázku, kterou bychom jako občané Zahradního města měli vedení Městské části Praha 10 klást – jaký k tomu mají důvod? I když co čekat od lidí, kteří si takřka nechali spadnout na hlavu vlastní radnici ………..

LŽI RADNICE – vyjádření místostarosty JUDr. Pavla Šutky na FB + vyjádření starosty Ing. arch. Martina Valoviče na schůzce s Bezpečným Květem :

1. „objekt OC Květ a rozhodné pozemky jsou ve vlastnictví daného investora, ten nepotřebuje souhlas ani jinou součinnost MČ pro to, aby na místě něco postavil“ – k výstavbě obou věží investor potřebuje okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy – ty si buď musí koupit, nebo domluvit handl s radnicí MČ P10, která požádá o jejich svěření a investorovi je „půjčí“.

2. „navrhovaný záměr je v souladu s příslušnými předpisy, územním plánem apod.“ – to není pravda, resp. by to platilo pouze za předpokladu provedení shora popsaného „triku“ s pozemky hl. m. Prahy, jejichž výměra by se započetla do nezbytných koeficientů – bez započtení těchto pozemků projekt podmínky současného územního plánu nesplňuje

 3. „Výsledkem je také to, že záměr v této podobě je kvitován i ze strany IPRu“ – IPR žádné stanovisko k novému brutálně pojatému projektu nevydal, což nám IPR k našemu dotazu podle zákona o svobodném přístupu k informacím výslovně potvrdil

4. „investor zde nabízí, zcela nad rámec toho co je obvyklé, že na vlastní náklady zrekonstruuje přilehlá veřejná prostranství kolem OC Květ“ – opět balada o filantropovi - peníze na případné zušlechtění veřejných prostor nebude hradit ze svého, ale promítne je do ceny prodávaných bytů

5. „investor zde, v současné době opět stále ještě velmi nadstandartním způsobem, nabízí participaci veřejnosti na podobě zmíněných veřejných prostor“ – tzv. participace, kterou investor nabízí, spočívá v uskutečnění jednoho setkání, které je navíc vynucené podmínkou radnice, která podmínila svůj souhlas s projektem předložením dokladu o tom, že projekt projednal s občany;

6. pan starosta s panem místostarostou nám na schůzce dne 31.8.2023 slíbili, že vyzvou investora, aby nám dodal podklady k aktuálně řešené verzi projektu, aby mohla proběhnout kvalifikovaná diskuse – náš spolek disponuje jak architekty, tak odborníky na dopravu – radnice se ale i přes naše urgence ani neobtěžovala odpovědět, zda investora vůbec požádala a jak na to reagoval

7. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že nový projekt nepodléhá posouzení EIA – to je vzhledem k plánovanému zbourání stávajícího objektu a brutální velikosti nového projektu zjevná nepravda

8. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že spolek ani občané vlastnící domy v bezprostředním okolí nebudou účastníky řízení – to také není pravda

9. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že když se projekt neuskuteční, tak OC Květ může skončit tak, že v něm bude čínská tržnice a v okolí vznikne sociální slum – to snad ani nemá smysl komentovat, to je jen taková reminiscence na jednání, které bylo na vrcholu v devadesátých letech …………..

Září 2023

výbor spolku Bezpečný Květ